1P ראשי תיבות

1P

1P הוא ראשי התיבות של מסיבה ראשונה.

נתונים שנאספו ישירות על ידי חברה מאינטראקציות עם המותג שלה על ידי מבקרים, לידים ולקוחות. נתוני צד ראשון נמצאים בבעלות המותג ומשמשים למאמצי מכירות ושיווק כדי למקד יוזמות רכישה, מכירה מוגברת ושימור.