eLOT ראשי תיבות

eLOT

eLOT הוא ראשי התיבות של קו נסיעות משופר.

מספר הרצף eLOT מציין את ההתרחשות הראשונה של מסירה שנעשתה לטווח התוספות בתוך מסלול הספק, והקוד העולה/יורד מציין את סדר המסירה המשוער בתוך מספר הרצף. עיבוד eLOT עשוי

מקור: PostalPro