MomentFeed: פתרונות שיווק ניידים מקומיים לחיפוש ולחברה חברתית

אם אתה משווק ברשת מסעדות, או מעל זכיינים, או ברשת קמעונאית, אתה לא יכול לעבוד בכל שוק ומדיום כדי לקדם כל מיקום ללא איזושהי מערכת. המותג שלך אינו נראה במידה רבה לחיפוש מקומי, עיוור למעורבות לקוחות מקומית, ואין לו כלים ליצור מודעות רלוונטיות מקומית, ולעתים קרובות הם אינם מנהלים נוכחות מלאה של מדיה חברתית. שילבו את המאמץ בכמה שינויים התנהגותיים מרכזיים של הצרכנים: 80%